Regulamin zakupu treści cyfrowych

Dane sprzedającego:     

BNS IT Sp. J. 
Ul. Witoszyńskiego 3/15 
03-983 Warszawa 
NIP: 727-273-27-61 
REGON: 100578925
KRS: 0000496770
e-mail: sklep@michalbartyzel.pl 


§1 . Postanowienia ogólne   

 • Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. 
 • Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. 
 • Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 
 • Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 • Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

§2. Formy i obsługa płatności

 • Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). 
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji. 
 • Dostępne formy płatności to: przelew internetowy, Blik, Google Pay, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami oraz Google Pay jest Blue Media S.A.
 • Podmiotem świadczonym obsługę płatności: przelew zwykły, Blik jest mBank SA.

§2. Zamówienia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku fizycznym

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej michalbartyzel.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.  
 • Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie michalbartyzel.pl.  
 • Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.  
 • Dostawa treści cyfrowych realizowana jest za pośrednictwem kanałów elektronicznych: mail, udostępnienie linka do zakupionego zasobu. 
 • Czas realizacji dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Sprzedaż treści cyfrowych oferowanych w ramach przedsprzedaży regulowana jest osobnym regulaminem.

§3. Reklamacja  

 • Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.   
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.   
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie maksymalnie 7 dni roboczych.   

§4. Odstąpienie od umowy, zwrot i wymiana zakupionej treści cyfrowej  

 • Produkty zakupione w sklepie stanowią treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i jako takie nie podlegają zwrotowi.
 • Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zwrotu przed sfinalizowaniem transakcji.
 • Przed dokonaniem zakupu kupujący może wyrazić zgodę na natychmiastowe udostępnienie treści cyfrowej bez zachowania 14 dniowego okresu, w którym może odstąpić od umowy.

§5. Ochrona danych osobowych    

 • Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).  
 • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.  
 • Dane będą powierzane serwisowi https://szybkafaktura.pl celem wystawienia faktury za zakup
 • Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

§6. Postanowienia końcowe    

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@michalbartyzel.pl. 
 • Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie. 
 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.  
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Regulamin zakupu biletów na wydarzenia

Organizator wydarzenia

BNS IT Sp. J. 
Ul. Witoszyńskiego 3/15 
03-983 Warszawa 
NIP: 727-273-27-61 
REGON: 100578925
KRS: 0000496770
e-mail: sklep@michalbartyzel.pl 


§ 1 Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:

 • wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.michalbartyzel.pl
 • dokonanie opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu zgodnie z postanowieniami dalszej części regulaminu,

§2. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu powyżej 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, Organizator zwraca pełną wpłatę. Zwroty będą dokonane 14 dni po zakończeniu wydarzenia.

2. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej listem elektronicznym na adres events@michalbartyzel.pl. Rezygnacje składane w innej formie i terminie nie zostaną uwzględnione.

4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 3 Zmiana terminów i odwoływanie wydarzeń

1. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu wydarzenia ze względów losowych. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca. Wymagana liczba uczestników jest zawsze podana w ofercie wydarzenia

2. W przypadku odwołania wydarzenia z winy Organizatorów, wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać wydarzenie w każdej chwili.

§ 4 Koszt uczestnictwa w wydarzeniu i warunki płatności

1. Na 7 dni przed wydarzeniem Organizatorzy prześlą Zamawiającemu informację potwierdzającą termin wydarzenia.

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest opłacenie uczestnictwa w wysokości zgodnej z zakupioną ofertą

3. Opłata obejmuje w przypadku wydarzeń stacjonarnych: materiały wydarzeniowe, przerwy kawowe, lunch oraz dokument potwierdzający udział w wydarzeniu w formie dyplomu/ zaświadczenia elektronicznego. 

3. Opłata obejmuje w przypadku wydarzeń online: materiały wydarzeniowe, koszty licencji do narzędzi umożliwiających przeprowadzenie wydarzenia na czas wydarzenia dokument potwierdzający udział w wydarzeniu w formie dyplomu/ zaświadczenia elektronicznego. 

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników wydarzenia.

§ 5 Dane osobowe i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na:

 • przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Organizatora.
 • jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.
 • publikację wizerunku Zgłaszającego utrwalonego podczas wydarzenia przez Organizatora, w celu promocji działań Organizatora na stronach: www.michalbartyzel.pl oraz mediach społecznościowych.

§6. Postanowienia końcowe    

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@michalbartyzel.pl. 
 • Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie. 
 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.  
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.